63 280 30 43

sekretariat@przedszkole-tuliszkow.pl

Deklaracja dostępności

Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-01-10.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
  2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
  3. Pliki wytworzone przez Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Tuliszkowie i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne ;.

Poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Gascon Carreño, sekretariat@przedszkole-tuliszkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 280 30 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budowanie Przedszkola w Tuliszkowie, znajdujący się pod adresem ul. Haliny Oleksiak 3, 62-740 Tuliszków, jest obiektem wolnostojącym, piętrowym (2 kondygnacje naziemne), niepodpiwniczonym, przykryty w zależności od części budynku: dachem wielospadowym.

Obiekt pełni funkcję oświatową. Do budynku prowadzi głównie wejście bez schodów zewnętrznych a w bliskiej odległości od budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada także szereg barier architektonicznych stanowiących utrudnienie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych w zakresie otoczenia, wejścia do budynku, komunikacji pionowej (schody wewnętrzne), poziomej, możliwości dostania się do każdego z ogólnodostępnego pomieszczenia w budynku, w szczególności do pomieszczeń znajdujących się na piętrze (konieczność przejścia do nich drugim wejściem do budynku z zewnątrz a następnie za pomocą schodów wewnętrznych – budynek nie jest wyposażony w takie urządzenia jak np. schodołaz czy platformę, ukośną/pionową itp.).

W budynku nie ma WC dla osób niepełnosprawnych. Utrudnienia dotyczą także ewakuacji osób z niepełnosprawnych. Utrudnienia dotyczą także ewakuacji osób z niepełnosprawnością, między innymi: – brak informacji o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej, dotykowej i głosowej (jedynie przeciwpożarowe tabliczki ze strzałkami kierunku ewakuacji), – bariery na drogach ewakuacyjnych zarówno poziomych jak i pionowych.